Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

Ellen DeGeneres là nhân vật LGBT được ngưỡng mộ nhất tại Mỹ năm 2018

Ellen DeGeneres là nhân vật LGBT được ngưỡng mộ nhất tại Mỹ năm 2018
- Sinh năm 1958, bà hiện là một trong những người LGBT thành công nhất làng giải trí và thường xuyên nằm trong danh sách những nhân vật LGBT ...

Follow by Email