Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年1月3日星期四

Cùng nhìn lại 5 câu chuyện ấn tượng nhất của cộng đồng LGBT năm 2018

Cùng nhìn lại 5 câu chuyện ấn tượng nhất của cộng đồng LGBT năm 2018
- Molly Pinta, mới chỉ 12 tuổi, sau khi cùng mẹ tổ chức một sự kiện trước đó dành cho cộng đồng LGBT, đã lên kế hoạch cho cuộc diễu hành tự hào đầu ...