WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562

Cùng nhìn lại 5 câu chuyện ấn tượng nhất của cộng đồng LGBT năm 2018

Cùng nhìn lại 5 câu chuyện ấn tượng nhất của cộng đồng LGBT năm 2018
- Molly Pinta, mới chỉ 12 tuổi, sau khi cùng mẹ tổ chức một sự kiện trước đó dành cho cộng đồng LGBT, đã lên kế hoạch cho cuộc diễu hành tự hào đầu ...

Follow by Email