Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年12月26日星期三

Thất nghiệp khiến thanh niên đồng tính ngày càng nhiều'

Thất nghiệp khiến thanh niên đồng tính ngày càng nhiều'
- Những phát ngôn của lãnh đạo địa phương này đã khiến cộng đồng LGBT trên toàn thế giới dậy sóng. Đồng tính không phải là bệnh, không lây lan ...