Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年12月19日星期三

Tập 1 The Tiffany: Châu Kim Sang 'nức nở' cùng 'Dạ cổ hoài lang', Hoàng My nhận '4 chọn' với lý ...

Tập 1 The Tiffany: Châu Kim Sang 'nức nở' cùng 'Dạ cổ hoài lang', Hoàng My nhận '4 chọn' với lý ...
- Cuối cùng, xã hội đang dần phát triển, cộng đồng LGBT ngày một vững chắc. Có những doanh nhân thành đạt, nghệ sĩ nổi tiếng cũng thuộc LGBT, ...