Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年12月11日星期二

Khi 'Đồ đàn bà!' không còn mang ý nghĩa hạ thấp nhân phẩm của nữ giới

Khi 'Đồ đàn bà!' không còn mang ý nghĩa hạ thấp nhân phẩm của nữ giới
- Drag là một loại nghệ thuật trình diễn rất phổ biến trong cộng đồng LGBT trên thế giới. Drag cho phép nghệ sĩ hóa thân thành giới khác với những gì ...