WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Indonesia: 'Chữa bệnh' cho người đồng tính bằng 'phép trừ quỷ'

Indonesia: 'Chữa bệnh' cho người đồng tính bằng 'phép trừ quỷ'
- Đoạn video được đăng tải với dòng Tweet: “Những giáo sĩ Hồi giáo đang làm lễ trừ tà trên người LGBT để 'chữa trị' cho họ và… trông họ thật đáng ...

Follow by Email