Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Indonesia: 'Chữa bệnh' cho người đồng tính bằng 'phép trừ quỷ'

Indonesia: 'Chữa bệnh' cho người đồng tính bằng 'phép trừ quỷ'
- Đoạn video được đăng tải với dòng Tweet: “Những giáo sĩ Hồi giáo đang làm lễ trừ tà trên người LGBT để 'chữa trị' cho họ và… trông họ thật đáng ...

Follow by Email