Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Điểm lại những sự kiện nổi bật của cộng đồng LGBTQ trên thế giới trong năm 2018

Điểm lại những sự kiện nổi bật của cộng đồng LGBTQ trên thế giới trong năm 2018
- Đây là một sự kiện đáng tiếc với cộng đồng LGBT Đài Loan (Trung Quốc). Trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 24 tháng 11 vừa qua, đa số người dân đã ...

Follow by Email