Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年12月12日星期三

Bị gia đình và xã hội chối từ, bị lạm dụng tình dục chính hai nỗi sợ lớn nhất của cộng đồng LGBT

Bị gia đình và xã hội chối từ, bị lạm dụng tình dục chính hai nỗi sợ lớn nhất của cộng đồng LGBT
Giới tính của mỗi cá nhân đã được tạo hoá xếp đặt sẵn, không ai có quyền lựa chọn. Chính vì thế, cộng đồng LGBT từ lúc sinh ra đã phải đối mặt ...