Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年12月4日星期二

5 ngôi sao LGBT thành công nhất năm 2018

5 ngôi sao LGBT thành công nhất năm 2018
- Janelle Monáe công khai song tính vào năm 2013 và là một nhà vận động quyền LGBT năng nổ. Cô hẹn hò với cả nam lẫn nữ và cho rằng giới tính ...