Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年11月29日星期四

Trung Quốc: Thầy giáo mầm non bị đuổi việc vì là người đồng tính đã thua kiện

Trung Quốc: Thầy giáo mầm non bị đuổi việc vì là người đồng tính đã thua kiện
- Hiện tại Trung Quốc không có luật pháp để bảo vệ người LGBTI khỏi phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục hoặc bản sắc giới tính của họ.