Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

Thiên tài điên' chỉnh sửa gen từng mơ thành Einstein của Trung Quốc

Thiên tài điên' chỉnh sửa gen từng mơ thành Einstein của Trung Quốc
- Ông Hạ tuyên bố đã tạo ra được hai bé gái sinh đôi chỉnh sửa gen đầu tiên trên thế giới, có khả năng miễn nhiễm virút HIV/AIDS. Báo South China ...

Follow by Email