Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Sau 4 năm ròng đấu tranh với sự đau đớn, người quen cũ xúc động khi gặp lại Hương Giang

Sau 4 năm ròng đấu tranh với sự đau đớn, người quen cũ xúc động khi gặp lại Hương Giang
- Thông qua những câu chuyện kể, chương trình mong muốn khán giả có cái nhìn thiện cảm và văn minh hơn về thế giới của cộng đồng người LGBT ...

Follow by Email