Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年11月22日星期四

Sau 4 năm ròng đấu tranh với sự đau đớn, người quen cũ xúc động khi gặp lại Hương Giang

Sau 4 năm ròng đấu tranh với sự đau đớn, người quen cũ xúc động khi gặp lại Hương Giang
- Thông qua những câu chuyện kể, chương trình mong muốn khán giả có cái nhìn thiện cảm và văn minh hơn về thế giới của cộng đồng người LGBT ...