Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年11月6日星期二

Phim về nạn 'chữa trị đồng tính' được khen ngợi hết lời

Phim về nạn 'chữa trị đồng tính' được khen ngợi hết lời
- Anh hiện là một giáo viên dạy môn văn học Anh và một nhà vận đồng quyền LGBT tại Bungary. Tờ Cosmopolitan viết: “Điều này nghe có vẻ khá vô lý ...