Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

Phim về nạn 'chữa trị đồng tính' được khen ngợi hết lời

Phim về nạn 'chữa trị đồng tính' được khen ngợi hết lời
- Anh hiện là một giáo viên dạy môn văn học Anh và một nhà vận đồng quyền LGBT tại Bungary. Tờ Cosmopolitan viết: “Điều này nghe có vẻ khá vô lý ...

Follow by Email