WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Phim về nạn 'chữa trị đồng tính' được khen ngợi hết lời

Phim về nạn 'chữa trị đồng tính' được khen ngợi hết lời
- Anh hiện là một giáo viên dạy môn văn học Anh và một nhà vận đồng quyền LGBT tại Bungary. Tờ Cosmopolitan viết: “Điều này nghe có vẻ khá vô lý ...

Follow by Email