Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

Người ấy là ai tập 4: Hương Giang bất ngờ với màn lột xác ngoạn mục của anh chàng đồng tính

Người ấy là ai tập 4: Hương Giang bất ngờ với màn lột xác ngoạn mục của anh chàng đồng tính
- Tôi không còn phải sợ hãi điều gì nữa và cũng mong muốn các bạn trong cộng đồng LGBT cũng vậy. Tôi nghĩ rằng khi mà mình trân trọng bản thân thì ...

Follow by Email