Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

Nạn kì thị đồng tính mà các nghệ sĩ thuộc cộng đồng LGBT phải đối mặt trong thế giới Hollywood

Nạn kì thị đồng tính mà các nghệ sĩ thuộc cộng đồng LGBT phải đối mặt trong thế giới Hollywood
- Được biết đến như một biểu tượng lớn nhất của ngành giải trí Mỹ nói riêng và thế giới nói chung, Hollywood là tâm điểm của sự chú ý đến từ người ...

Follow by Email