Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Mô tả chân thực Sex, áp lực cuộc sống, công việc của giới nữ khiến phim LGBT 18+ của Hàn gây ...

Mô tả chân thực Sex, áp lực cuộc sống, công việc của giới nữ khiến phim LGBT 18+ của Hàn gây ...
- Tuy nhiên, tác phẩm sáng giá 'Our Body' từ nữ đạo diễn Han Karam không chỉ ghi dấu vì yếu tố LGBT. Dự án nỗ lực lột tả một góc hiện thực xã hội ám ...

Follow by Email