Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Người Mỹ có chọn đảng của ông Trump?

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Người Mỹ có chọn đảng của ông Trump?
- Đảng Dân chủ chiếm ưu thế nhờ sự chênh lệnh lớn về giới tính, khi có tới 62% số phụ nữ được hỏi nói sẽ bầu cho Đảng Dân Chủ, so với mức 35% ...

Follow by Email