Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年11月27日星期二

Đài Loan trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng giới

Đài Loan trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng giới
- nhân giữa nam và nữ, trong khi các nhà hoạt động LGBT thì đặt câu hỏi có nên ủng hộ cho quyền bình đẳng hôn nhân cho cả đồng giới lẫn dị giới.