Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

8 người đồng tính thành công và giàu có nhất thế giới

8 người đồng tính thành công và giàu có nhất thế giới
- Ông sáng lập tổ chức Arcus Foundation nhằm vận động quyền cho cộng đồng LGBT trên toàn thế giới. Tính đến năm 2015, tài sản của Jon vào ...

Follow by Email