Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年10月2日星期二

Top 05 bộ phim về đề tài đồng tính đáng chờ nhất trong dịp cuối năm 2018 dành cho cộng đồng ...

Top 05 bộ phim về đề tài đồng tính đáng chờ nhất trong dịp cuối năm 2018 dành cho cộng đồng ...
- Chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc năm 2018 tuyệt vời. Trong hai tháng ngắn ngủi đó, bạn có nghĩ bản thân sẽ kịp xem hết tất cả bộ phim LGBT dưới ...