WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Tôi đã từng không muốn là người đồng tính

Tôi đã từng không muốn là người đồng tính
- Biết rằng, để mọi người hiểu về LGBT không phải một hay hai ngày mà là cả quá trình dài. Muốn để gia đình yêu tâm và chấp nhận xu hướng tính dục ...

Follow by Email