Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年10月1日星期一

Tôi đã từng không muốn là người đồng tính

Tôi đã từng không muốn là người đồng tính
- Biết rằng, để mọi người hiểu về LGBT không phải một hay hai ngày mà là cả quá trình dài. Muốn để gia đình yêu tâm và chấp nhận xu hướng tính dục ...