Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Tiết lộ bí quyết 'come out' thành công mà không phải người đồng tính nào cũng biết

Tiết lộ bí quyết 'come out' thành công mà không phải người đồng tính nào cũng biết
- Khoảng cách thế hệ luôn là rào cản giữa bố mẹ và con cái, đặc biệt là khi đề cập đến vấn đề giới tínhxu hướng tính dục. Chính vì thế nhiều người ...

Follow by Email