Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年10月11日星期四

Tiết lộ bí quyết 'come out' thành công mà không phải người đồng tính nào cũng biết

Tiết lộ bí quyết 'come out' thành công mà không phải người đồng tính nào cũng biết
- Khoảng cách thế hệ luôn là rào cản giữa bố mẹ và con cái, đặc biệt là khi đề cập đến vấn đề giới tínhxu hướng tính dục. Chính vì thế nhiều người ...