Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年10月8日星期一

Tháng lịch sử LGBT - Cùng điểm qua những siêu phẩm Sneakers dành tặng cộng đồng lục sắc

Tháng lịch sử LGBT - Cùng điểm qua những siêu phẩm Sneakers dành tặng cộng đồng lục sắc
- Các hoạt động ủng hộ nhân quyền, kêu gọi sự bình đẳng cho cộng đồng LGBT ngày một đa dạng. Sự phát triển của các tổ chức xã hội, tháng tự hào ...