Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Những 'anh chàng' từ giới hoa hồng làm rung động con tim không ít các cô gái

Những 'anh chàng' từ giới hoa hồng làm rung động con tim không ít các cô gái
- Dường như nhắc đến cộng đồng LGBT mọi người thường nghĩ về đồng tính nam và người chuyển giới nhưng họ hay quên mất những 'anh chàng' từ ...

Follow by Email