Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Nhiều người mất việc vì là đồng tính, song tính, chuyển giới

Nhiều người mất việc vì là đồng tính, song tính, chuyển giới
- 26 % người LGBT không sẵn sàng “come out” tại nơi làm việc và tỉ lệ tương tự không thoải mái khi các đồng nghiệp biết được khuynh hướng tính dục ...

Follow by Email