Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年10月15日星期一

Nhiều người mất việc vì là đồng tính, song tính, chuyển giới

Nhiều người mất việc vì là đồng tính, song tính, chuyển giới
- 26 % người LGBT không sẵn sàng “come out” tại nơi làm việc và tỉ lệ tương tự không thoải mái khi các đồng nghiệp biết được khuynh hướng tính dục ...