Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Người đồng tính nhất định phải đặt chân đến những thành phố này một lần trong đời

Người đồng tính nhất định phải đặt chân đến những thành phố này một lần trong đời
- Đây là một điểm cộng lớn trong mắt khách du lịch LGBT. Đặc biệt Ni-chome tại quận Shinjuku là khu phố dành riêng cho người đồng tính độc nhất ...

Follow by Email