Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Mặc dù đã công nhận hôn nhân đồng giới, vẫn có hơn 100 người LGBT bị giết ở Colombia mỗi năm

Mặc dù đã công nhận hôn nhân đồng giới, vẫn có hơn 100 người LGBT bị giết ở Colombia mỗi năm
- Nghiên cứu mới cho thấy hơn 100 người LGBT đã thiệt mạng năm ngoái mặc dù tỉ lệ giết người giảm. Theo số liệu của chính phủ, tỉ lệ giết người ở ...

Follow by Email