Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年10月2日星期二

Lý do Singapore vẫn giữ lệnh cấm quan hệ đồng giới

Lý do Singapore vẫn giữ lệnh cấm quan hệ đồng giới
- Những người ủng hộ LGBT tại quốc đảo này đã đưa ra một đơn kiến nghị bãi bỏ điều 377A Bộ luật hình sự và đến nay đã thu được 50.000 chữ kí.