WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Luật mới của Thụy Sĩ khiến cộng đồng LGBT muốn xách ba lô và đến đây ngay lập tức

Luật mới của Thụy Sĩ khiến cộng đồng LGBT muốn xách ba lô và đến đây ngay lập tức
- Kì thị và phân biệt đối xử với người LGBT ở đất nước này là bất hợp pháp như phân biệt chủng tộc. Với 118 phiếu thuận và 60 phiếu chống, Hội đồng ...

Follow by Email