Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

Luật mới của Thụy Sĩ khiến cộng đồng LGBT muốn xách ba lô và đến đây ngay lập tức

Luật mới của Thụy Sĩ khiến cộng đồng LGBT muốn xách ba lô và đến đây ngay lập tức
- Kì thị và phân biệt đối xử với người LGBT ở đất nước này là bất hợp pháp như phân biệt chủng tộc. Với 118 phiếu thuận và 60 phiếu chống, Hội đồng ...

Follow by Email