Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年10月15日星期一

Cuộc sống của người chuyển giới hành nghề mại dâm ở Colombia

Cuộc sống của người chuyển giới hành nghề mại dâm ở Colombia
- Vì nhiều gia đình không chấp nhận sự đa dạng giới cũng như xu hướng tính dục của con, khiến các chàng trai trẻ bị đuổi ra khỏi nhà. Chính vì vậy ...