Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年10月8日星期一

Đám cưới đặc biệt của cặp đôi cô dâu NAM, chú rể NỮ gây xôn xao cộng đồng LGBT

Đám cưới đặc biệt của cặp đôi cô dâu NAM, chú rể NỮ gây xôn xao cộng đồng LGBT
- Hai vợ chồng chia sẻ sẽ chờ đến khi luật LGBT được thông qua, đổi thành giới tính mong muốn rồi mới tiến hành thủ tục làm giấy hôn thú. Đám cưới ...