Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Vì sao người LGBT gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm?

Vì sao người LGBT gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm?
- Người LGBT thường gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm thậm chí phải đối mặt với thất nghiệp và nghèo đói.

Follow by Email