Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

The Cakemaker: một bộ phim về LGBT của Israel mà bạn không thể bỏ qua

The Cakemaker: một bộ phim về LGBT của Israel mà bạn không thể bỏ qua
- The Cakemaker” (“Người làm bánh”) - một câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu, mất mát và tất nhiên, những chiếc bánh ngọt vô cùng hấp dẫn.

Follow by Email