Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

Phát động Cuộc thi viết về bình đẳng giới năm 2018

Phát động Cuộc thi viết về bình đẳng giới năm 2018
- Một số vấn đề có tính chất nhạy cảm giới như bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái thường bị lạm dụng để câu view, gây tác động ngược. ... tập thể, cá nhân làm tốt hoạt động bình đẳng giới; Ngăn ngừa, xử lý các vụ việc vi phạm; ...