Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Nigeria: Cặp đôi đồng tính đầu tiên xuất hiện trên truyền hình

Nigeria: Cặp đôi đồng tính đầu tiên xuất hiện trên truyền hình
- Trong bối cảnh Nigeria được mệnh danh là "địa ngục dành cho người LGBT" tại châu Phi thì việc xuất hiện trên sóng truyền hình của đôi đồng tính ...

Follow by Email