Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

Những sự kiện nổi bật của cộng đồng LGBT tại Việt Nam đã làm thay đổi cái nhìn của xã hội

Những sự kiện nổi bật của cộng đồng LGBT tại Việt Nam đã làm thay đổi cái nhìn của xã hội
- Đã gần một thập kỉ từ ngày Hội thảo thúc đẩy và bảo vệ quyền LGBT diễn ra tại Việt Nam. Nhiều hoạt động, sự kiện của cộng đồng LGBT đã diễn ra ...

Follow by Email