Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年9月27日星期四

Những khó khăn khắc nghiệt và thách thức đối với người đồng tính tại Trung Quốc

Những khó khăn khắc nghiệt và thách thức đối với người đồng tính tại Trung Quốc
- Chỉ một số ít thế hệ trẻ sinh ra từ những năm 1990 đã có cái nhìn cởi mở hơn đối với cộng đồng LGBT. Khi sự công nhận vẫn còn lu mờ, không ít ...