Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年9月4日星期二

Nghệ sĩ có nên 'come out'?

Nghệ sĩ có nên 'come out'?
- Một người nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đến công chúng thì việc "come out" giới tính cũng như xu hướng tính dục ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình ảnh ...