Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

Mardi Gras in Sydney - Hành trình từ cuộc diễu hành bị đàn áp đến lễ hội LGBT lớn nhất thế giới

Mardi Gras in Sydney - Hành trình từ cuộc diễu hành bị đàn áp đến lễ hội LGBT lớn nhất thế giới
- Nhằm phản đối sự bắt giữ này, cộng đồng LGBT và những người ủng hộ LGBT đã diễu hành phán đối, đòi quyền bình đẳng trên đường phố Úc trong ...

Follow by Email