Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年9月4日星期二

Hé lộ những góc khuất bất ngờ về cuộc sống của người chuyển giới ở Ấn Độ

Hé lộ những góc khuất bất ngờ về cuộc sống của người chuyển giới ở Ấn Độ
- Câu chuyện của Kummi khá phổ biến ở Ấn Độ, nơi đồng tính, chuyển giới là ... nghiệp trên thế giới bắt đầu nhận ra lợi ích của người đồng tính, song tính, ... có bất kì sự bảo vệ pháp lí nào đối với sự phân biệt đối xử nơi làm việc.