Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年9月18日星期二

Con cưng Josephine Skriver của nhà Victoria's Secret: 'Tôi tự hào khi có bố mẹ là người đồng tính'

Con cưng Josephine Skriver của nhà Victoria's Secret: 'Tôi tự hào khi có bố mẹ là người đồng tính'
- Bà đã đăng thông tin trên báo dành cho LGBT ở Đan Mạch. Điều may mắn đã diễn ra, một người đàn ông đã hồi đáp và có ý muốn trở thành bố của ...