Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Con cưng Josephine Skriver của nhà Victoria's Secret: 'Tôi tự hào khi có bố mẹ là người đồng tính'

Con cưng Josephine Skriver của nhà Victoria's Secret: 'Tôi tự hào khi có bố mẹ là người đồng tính'
- Bà đã đăng thông tin trên báo dành cho LGBT ở Đan Mạch. Điều may mắn đã diễn ra, một người đàn ông đã hồi đáp và có ý muốn trở thành bố của ...

Follow by Email