WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

California thông qua dự luật mới - mở ra giai đoạn phát triển cho cộng đồng LGBT

California thông qua dự luật mới - mở ra giai đoạn phát triển cho cộng đồng LGBT
- Ông yêu cầu bộ dịch vụ xã hội ban California đề ra kế hoạch đến năm 2020 giới trẻ thuộc cộng đồng LGBT được hưởng những chăm sóc y tế, phẫu ...

Follow by Email