Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

California thông qua dự luật mới - mở ra giai đoạn phát triển cho cộng đồng LGBT

California thông qua dự luật mới - mở ra giai đoạn phát triển cho cộng đồng LGBT
- Ông yêu cầu bộ dịch vụ xã hội ban California đề ra kế hoạch đến năm 2020 giới trẻ thuộc cộng đồng LGBT được hưởng những chăm sóc y tế, phẫu ...

Follow by Email