Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年9月4日星期二

Cách nào lấp đầy khoảng trống giáo dục về tâm lý, giới tính trong nhà trường?

Cách nào lấp đầy khoảng trống giáo dục về tâm lý, giới tính trong nhà trường?
- Khoảng trống về giáo dục tâm lý, giới tính cho học sinh vẫn còn là khoảng ... và các thầy cô giáo cũng không biết cách xửthế nào”, thầy Thành chia sẻ. ... bà Hương nhận được rất nhiều tâm sự của học sinh về giới tính, tâm lý, ...