Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年9月17日星期一

Đào Bá Lộc và những câu nói truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng LGBT

Đào Bá Lộc và những câu nói truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng LGBT
- Những quan điểm cá nhân của Đào Bá Lộc trong chương trình "Just Love" đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng, đặc biệt là cộng đồng LGBT ...