Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Anh Huỳnh Minh Thảo - Viet Pride Sài Gòn, chuyện ngày xửa ngày xưa

Anh Huỳnh Minh Thảo - Viet Pride Sài Gòn, chuyện ngày xửa ngày xưa
- Có lẽ, bất kì ai trong cộng đồng LGBT đều đã từng mơ về một ngày của tương lai. Đó là ngày mà con người kết nối với nhau bằng sự thấu hiểu, khoan ...

Follow by Email