Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018

Đám cưới cặp đôi đồng tính “phim giả tình thật” từ vở kịch nổi tiếng tại Úc

Đám cưới cặp đôi đồng tính “phim giả tình thật” từ vở kịch nổi tiếng tại Úc
- Hiện nay, Úc đã trở thành một quốc gia chấp nhận hôn nhân cho cộng đồng LGBT, nhiều cặp đôi chọn đến đây để kết hôn, những hoạt động tại đây ...

Follow by Email