Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018

10 thành phố Châu Á luôn chào đón cộng đồng LGBT

10 thành phố Châu Á luôn chào đón cộng đồng LGBT
- Dù Châu Á vẫn còn những định kiến áp đặt lên cộng đồng LGBT nhưng khi đặt chân đến 10 thành phố này bạn sẽ luôn tự tin được sống là chính ...

Follow by Email