Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年9月13日星期四

10 thành phố Châu Á luôn chào đón cộng đồng LGBT

10 thành phố Châu Á luôn chào đón cộng đồng LGBT
- Dù Châu Á vẫn còn những định kiến áp đặt lên cộng đồng LGBT nhưng khi đặt chân đến 10 thành phố này bạn sẽ luôn tự tin được sống là chính ...