WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

VietPride 2018: Niềm tự hào bình đẳng

VietPride 2018: Niềm tự hào bình đẳng
- lần bỏ phiếu Thuận cho Giải pháp của Liên Hợp Quốc chống bạo lực và kì thị dựa trên Xu hướng tính dục và Bản dạng giới vào năm 2014 và 2016.

Follow by Email