Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月9日星期四

Trong showbiz Việt, đây chính là những cái tên truyền cảm hứng nhất đối với cộng đồng LGBT!

Trong showbiz Việt, đây chính là những cái tên truyền cảm hứng nhất đối với cộng đồng LGBT!
- Việc công khai con người thật chưa bao giờ là dễ dàng đối với những cá nhân thuộc cộng đồng LGBT. Họ buộc phải đối mặt với những lời chỉ trích ...