Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Thi “Viết và vẽ về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”

Thi “Viết và vẽ về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”
- em bị bỏ rơi; trẻ em khuyết tật, tàn tật; trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, ...

Follow by Email